(◉_◉)
Solo exhibition, 2018
https://aksioma.org/bezovsek/